REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 1. Definicje

 

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.prtsmart.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
 3. Sprzedawca – Polska Rada Technologii SMART, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 105, REGON 384450270, NIP 7292732008 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805014,
  tel. +48 608 882 491, biuro@prtsmart.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług Serwisu prowadzonego pod adresem www.prtsmart.pl
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu produktów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej działalności ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe, zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 7. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 8. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem www.prtsmart.pl
 9. Towar – rzecz ruchoma, produkt fizyczny
 10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne do pobrania lub treści wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych Użytkowników tej usługi; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
 12. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
 13. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są̨ rozpowszechniane w ramach serwisu.

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: biuro@prtsmart.pl a także telefonicznie pod numerem telefonu 608 882 491  w godzinach 10.00 – 15.00
 2. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 5. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.
 6. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 7. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników które stanowią w szczególności:
 1. sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
 2. obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży – usługa bezpłatna
 1. Asortyment produktów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje: sprzedaż produktów cyfrowych – szkolenia, warsztaty
 2. Informacje oraz opis oferowanych produktów Sklep zamieszcza na karcie każdego z produktów.
 3. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy. Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
 4. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta Użytkownika należy zgłaszać na adres mailowy Sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu przypisany do Sklepu.
 5. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

 1. Opinie o produktach

 

 

 1. Sprzedawca może udostępnić Użytkownikowi możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub produktach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Sprzedawca publikuje zarówno opinie pozytywne jak i negatywne na temat produktów.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 1. bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
 2. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
 4. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktu.
 1. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Weryfikacja może odbyć się za pomocą dowolnych środków takich jak:
   1. Weryfikacja adresu e-mail użytego do zamówienia oraz dodania opinii
   2. Porównania adresu IP użytkownika dodającego opinie z adresem IP Użytkownika który dokonał zakupu
   3. Kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem który dodał opinię w celu potwierdzenia zakupu poprzez podanie przez Użytkownika numeru zamówienia
   4. Sprawdzenie czy opinia pochodzi z wygenerowanego dla Użytkownika linku jeśli zastosowano takie rozwiązanie
   5. Sprawdzenie czy opinia pochodzi od zalogowanego Użytkownika.
 2. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 3. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć

 

 

 

 1. Warunki techniczne

 

 

 1. W celu korzystania z usług serwisu wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
 2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
 3. Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
 4. Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną̨ obsługą JavaScript,
 5. w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,
 6. aby zawrzeć Umowę sprzedażyytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,
 7. dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.
 8. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 1. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

 

 

 

 

 

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 

 1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt bezpośrednio na stronie Sklepu www.prtsmart.pl
 2. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
 1. wyboru produktu,
 2. wyboru sposobu płatności,
 3. zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności
 4. wyrażenia stosownych zgód
 5. potwierdzenia zamówienia
 6. płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności.
 1. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.
 2. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.
 3. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 3 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia
 4. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 6. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią̨ zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę̨ do Użytkowników, a nie ofertę̨ w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów i sposobów płatności, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.
   

 

 1. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

 

 

 1. Ceny produktów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.
 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury niezawierające podatku VAT
 3. Każdy produkt posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 4. Sklep ma prawo do:
 1. zmiany ceny produktów znajdujących się w Sklepie,
 2. wprowadzania nowych produktów i usuwania produktów z oferty Sklepu,
 3. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
 4. wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
 1. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
 2. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 1. przelew elektroniczny
 2. przelew tradycyjny bankowy
 3. płatność kartą kredytową/debetową
 4. płatność BLIK
 1. Obsługa Płatności jest realizowana przez Operatora Płatności.
 2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.
 3. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.
 4. W przypadku zakupu treści cyfrowych i usług cyfrowych koszty dostawy nie występują.

 

 

 1. Terminy realizacji
 1. Sprzedawca dostarczy treść cyfrową lub usługę cyfrową Konsumentowi niezwłocznie po zawarciu umowy.
 2. Powyższe terminy nie dotyczą sprzedaży treści cyfrowych lub usług cyfrowych w systemie przedsprzedaży lub uruchamianych okresowo. W takim przypadku o terminie dostawy Użytkownik będzie informowany w opisie produktu.
 3. W przypadku gdy usługa cyfrowa lub treść cyfrowa sprzedawana jest w promocji z usługą doradczą lub konsultacją specjalisty, przed wysyłką treści nastąpi kontakt telefoniczny w celu przygotowania dedykowanego produktu.

 

 

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy treści i usług cyfrowych, jeśli Konsument odbierze zakupione produkty przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 1. Sprzedawca przed przystąpieniem do spełnienia świadczenia tj. przed sprzedażą treści i usług cyfrowych w formie plików do pobrania lub odtworzenia w serwisie, każdorazowo wyraźnie poinformuje Konsumenta, że rozpoczęcie i pełne wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość będzie skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Konsument każdorazowo odbierając treść lub usługę cyfrową przed upływem 14-dniowego terminu upoważniającego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość akceptuje, że odstępuje od przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu zakupionego drogą elektroniczną oraz oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania takiej zgody.
 4. Jeżeli Konsument nie utraci prawa do odstąpienia od umowy to może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email biuro@prtsmart.pl
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Zwrotu płatności za treść cyfrową Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 11. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta przy zakupie, chyba, że Konsument wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.

 

 

 

 

 1. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Odstępstwo od tej zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron.
 2. Treść cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Konsumentowi lub wirtualnemu urządzeniu, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 3. Usługa cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które ten Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli mimo wezwania Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedawca będący przedsiębiorcą uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 6. Zasady, o których mowa w ust. 1-5 powyżej nie dotyczą̨ sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.
 7. Jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Sprzedawca będący przedsiębiorcą̨ może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową tylko jeśli takie doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową na własny koszt, w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, w której dowiedział się od Konsumenta, o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla tego Konsumenta. W razie, gdyby doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową miało przekroczyć termin 14 dni Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o ryzyku przekroczenia tego terminu wskazując ostateczny termin doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument będzie mógł zgodzić się na doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w dodatkowym, ostatecznym terminie, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 10. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uwzględniać będzie charakter oraz cel, w jakich są wykorzystywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli:
 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta, z żądania doprowadzenia do zgodności z umową,
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą̨ rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta
 3. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@prtsmart.pl
 4. Zgłoszenia można również składać pisemnie na Polska Rada Technologii SMART, 93-428 Łódź, ul. Graniczna 105
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
 1. oznaczenie Konsumenta: imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
 2. nazwa i data szkolenia, którego dotyczy zgłoszenie,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację,
 5. żądanie Konsumenta.
 1. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.
 2. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

 

 

 

 1. Dane osobowe i polityka cookies

 

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie serwisu.

 

 

 

 

 1. Zmiany w regulaminie

 

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu;
 2. zmiana sposobu świadczenia Usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą̨ konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują̨ się̨ zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.
 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą̨ wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają̨ za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o oświadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę̨ przed zmianą Regulaminu.
 3. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują̨ sprzedawcy, z wyjątkiem oznaczeń partnerów Sprzedawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. ytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 4. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują̨ przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. ytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. ytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. ytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 3. ytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. ytkownik może złyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 

Data publikacji regulaminu: 15.03.2023 r.

 

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Polska Rada Technologii SMART
ul. Graniczna 105, 93-428 Łódź

 

biuro@prtsmart.pl

tel. 608 882 491

 

Biuro:

Polska Rada Technologii SMART

Bionanopark, Bud. A

ul. Stanisława Dubois 114/116, 93-465 Łódź

 

 


KRS 0000805014  
REGON 38445027000000
NIP 7292732008

 

Nr konta: 64 1140 2004 0000 3402 7956 8923